Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving heffing

Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijzigingen

Begroting 2024

Rioolheffing

7.051

7.051

7.703

Leges titel 1

783

783

1.002

Leges titel 2

1.428

1.428

1.556

Leges titel 3

39

39

43

Onroerendezaakbelastingen

13.559

14.364

15.647

Forensenbelasting/ toeristenbelasting

1.687

2.085

2.629

Afvalstoffenheffing

6.282

6.481

6.919

Begraafplaatsen

1.069

1.188

1.294

Marktgelden

60

60

65

Hondenbelasting

404

404

440

Totaal

32.362

33.883

37.298

De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) verzorgt de aanslagoplegging en inning van de heffingen voor de gemeente, met uitzondering van de leges die vallen onder titel 1 van de Legesverordening (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken). In deze paragraaf zijn de voorlopige tarieven 2024 opgenomen.

De definitieve tarieven worden via de verordeningen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Belastingen

De gemeente heft de volgende belastingen: Onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting.  Het kenmerk van een belasting is dat een gemeente volledige vrijheid heeft in de keuze waarop de middelen ingezet kunnen worden.
Voor de belastingen, hanteert de gemeente de geharmoniseerde consumenten prijsindex (HICP) die bij de Kadernota voor 2024 is vastgesteld op 8,93%.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12