Paragrafen

Verbonden Partijen

Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden verbonden partijen gedefinieerd als privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft door vertegenwoordiging of stemrecht. Een financieel belang betekent dat de gemeente financiële middelen ter beschikking stelt, die ze niet kan verhalen in geval van faillissement van de verbonden partij. De commissie BBV schrijft de inrichting van de Paragraaf Verbonden Partijen voor en hanteert daarbij de volgende indeling: Gemeenschappelijke regelingen (GR-en), Vennootschappen en coöperaties, Stichtingen en verenigingen en Overige verbonden partijen.

Verbonden partijen voeren bepaalde taken uit. Het college houdt toezicht op uitvoering, prestaties, kosten en risicobeheersing. Zo nodig stuurt het college tussentijds bij. De raad controleert of de verbonden partij de taak conform de gestelde kaders uitvoert en het college dit goed bewaakt. De raad kan niet rechtstreeks ingrijpen bij de verbonden partij. Voor de gemeente is het van belang dat er invloed uitgeoefend kan worden op de verbonden partij. De nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen geeft de gemeente meer mogelijkheden om beter te sturen op Verbonden partijen en Gemeenschappelijke Regelingen in het bijzonder. Daarom is in het Uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! bepaald dat er een nieuwe Nota Verbonden Partijen wordt opgeleverd, waarin een financieel kader is opgenomen voor betere sturing op de financiën van de Verbonden Partijen. Deze nota zal eind 2023 aan de raad worden voorgelegd, waarna deze vanaf 2024 van kracht zal is. Samen met de raadsrapporteurs wordt dan ingezet op naleving van en monitoring op de regeling.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12