Programma's

09. Openbaar groen, water en infra

Wat zijn de ontwikkelingen?

Het inrichten en beheren van de openbare ruimte is aan grote veranderingen onderhevig. Het klimaat verandert en dit vraagt een integrale (en groenere) aanpak van de buitenruimte. Een aanpak die soms andere beslissingen vraagt ten aanzien van de te nemen maatregelen, maar die ook kansen biedt. Kansen voor klimaatdoelstellingen zoals verminderen hittestress, schaduwwerking, vasthouden en afvoeren van hemelwater, versterken biodiversiteit, etc. In lijn met het vastgestelde uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! wordt hier in 2024 en verder uitvoering aan gegeven.

Groen
Vanuit het uitvoeringsprogramma wordt in 2024 verder gewerkt aan een hoger beheerniveau voor het openbaar groen. Jarenlang risico gestuurd beheren heeft een negatief effect gehad op de kwaliteit van de groene inrichting. Komende jaren is investeringsgeld beschikbaar gesteld om de groene inrichting een impuls te geven. In 2024 wordt actief verdergegaan met ontstenen, de koppeling gezocht met diverse “klimaatprojecten” en het verder vergroenen van de gemeente. De kwaliteitsverbetering van het groen gaat niet in één keer, maar zal steeds meer merkbaar zijn.

In 2024 wordt het herstelplan Valwind afgerond. Ook doet de gemeente in aangepaste vorm opnieuw mee met het landelijke initiatief ‘MaaiMeiNiet” en wordt er geïnvesteerd in het vergroten van de biodiversiteit. Dit laatste gebeurt mede op basis van de evaluatie van ons maaibeleid waaruit blijkt dat er nog meer resultaat te boeken is.

Begraafplaatsen
Uitbreiding van de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn in het achterliggende bosperceel lukt vanwege wet en regelgeving op het gebied van natuurbescherming niet. Binnen de hekken van het huidige terrein zijn nog diverse mogelijkheden voor natuurgraven. De verwachting is dat binnen een aantal jaren capaciteit op deze locatie beschikbaar komt.

Afvalinzameling en -verwerking
In de loop van 2024 zijn naar verwachting de faciliteiten voor het scheiden van afval ook voor hoogbouw bewoners op orde: appartementencomplexen hebben dan de beschikking over een ondergrondse container voor PMD (verpakkingafval van Plastic, Metaal en Drinkpakken). Ook zullen er voorzieningen zijn voor GFE (groente- en fruitafval en etensresten) bij de appartementen waar daar voldoende belangstelling voor is. Vanzelfsprekend betekent dit een toename van de kosten voor het legen, schoonmaken en onderhouden van deze containers.

In aansluiting op bovenstaande, worden de afvalaanbiedplaatsen (de locaties waar verzamelcontainers voor afval staan) gereviseerd: de meeste PMD-containers kunnen verwijderd worden en de overblijvende afvalcontainers worden ondergronds geplaatst voor zover dat al niet het geval is. Dit komt het straatbeeld ten goede en vermindert overlast door bijplaatsingen.  

Volgens de huidige planning wordt per 2025 de prijsprikkel op restafval ingevoerd. Er wordt dan naast een vast bedrag een variabel bedrag in rekening gebracht bij inwoners voor iedere keer dat ze ongescheiden restafval aanbieden. 2024 staat dan ook in het teken van de voorbereidingen om de overgang soepel te laten verlopen, met veel aandacht voor communicatie naar de inwoners.

Door de prijsstijgingen van transport en verwerking van afval, onzekerheid over de opbrengsten van oud papier en de toename van het aantal verzamelcontainers bij de hoogbouw, nemen de totale kosten van afval toe. Voor de inwoners worden deze stijgende kosten beperkt, door financiële meevallers uit voorgaande jaren.

Ondergrondse infra en water
Op basis van actuele beheerdata wordt het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) opgeleverd. Het SSW geeft inzicht in het functioneren van de bestaande watersystemen, risico’s richting toekomstige regenbuien, en maakt het berekenen en bepalen van kansrijke verbetermaatregelen mogelijk. Het dient als input voor het uitvoeringsprogramma van het Water en Klimaatplan dat ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. In het Water en Klimaatplan wordt de strategische opgave van water, riolering en klimaat inclusief een kostendekkingsberekening opgenomen.

Vitens en Stedin zijn door het Rijk verplicht om in 2027 alle oude gietijzeren- en asbestcementleidingen voor water en gas te hebben vervangen (Brossanering). In 2024 en verder hebben onze inwoners en de gemeente daarmee te maken in de buitenruimte.

De huidige aanleg van glasvezel voor Amerongen en Leersum wordt eind 2024 afgerond.

Duurzame Mobiliteit
Het uitvoeringsprogramma en het herziene Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan (GVVP) uit 2022 zijn leidend voor de besteding van de budgetten van mobiliteit. Verkeersveiligheid is het uitgangspunt. Met name het buitengebied tussen Leersum, Amerongen en Wijk bij Duurstede en het kruispunt N225/N227 in Doorn krijgen prioriteit. In 2024 wordt een nieuw GVVP opgesteld. Het uitvoeringsprogramma geeft daarin richting aan.
Verduurzaming van de mobiliteit in onze gemeente wordt bevorderd met projecten voor de fiets en het openbaar vervoer. Daarnaast gaan we in 2024 verder met het uitvoeren van de recent vastgestelde laadvisie.

Andere actuele opgaven voor 2024 zijn:

  • Verkeersveiligheid en fietsveiligheid in het buitengebied verbeteren;
  • Start realisatie Doorfietsroute Utrecht Science Park – Veenendaal;
  • Verkeersveiligheid en doorstroming Donderbergrotonde (i.c.m. Provincie Utrecht);
  • Verplaatsen van de bebouwde komgrens Doorn west ter hoogte van het Revius College en verlagen van de maximumsnelheid op de N225 (i.c.m. Provincie Utrecht) op het bijbehorende traject;
  • Reconstructie en verlagen maximumsnelheid Akkerweg Driebergen;
  • Beperken motorenoverlast Amerongen.Doorontwikkeling thema Buitenruimte
Om de ambities van de gemeente goed uit te kunnen voeren is de doorontwikkeling van het gemeentelijk organisatieonderdeel Buitenruimte in volle gang. Dit betekent dat niet alleen ‘buiten’ veel gebeurt, maar dat ook ‘binnen’ in de eigen organisatie een ontwikkeling plaatsvindt. Ook dit vraagt tijd en aandacht. In 2024 ligt de nadruk op het realiseren van de hogere beheerkwaliteit en het verhogen van het serviceniveau. Dit vraagt doorontwikkeling van medewerkers en werkprocessen. Het vraagt ook een afweging tussen waar de kwaliteit van de eigen dienst in te zetten en waar die van derden. En het vraagt aanpassing aan bijvoorbeeld klimaatverandering: langere periodes van droogte vragen andere inzet en middelen om ons groen van water te voorzien. Ten slotte zijn er onderdelen in de beheerorganisatie waar onvoldoende capaciteit een knelpunt vormt: zo staat de advisering op wegenbeheer onder druk en is het beheer van elektrotechnische installaties onvoldoende belegd. En dat brengt veiligheidsrisico’s met zich mee bij stroomkasten, marktkasten, regelinstallaties en verlichting.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

26.027

16,9 %

19.205

12,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12