Paragrafen

Financiering

Inleiding

De wijze waarop gemeenten invulling moeten geven aan  de financieringsfunctie is geregeld in de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) en de wet Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Naast de regels bieden deze wetten ook kaders voor de beheersing van risico’s binnen de financieringsfunctie. Op lokaal niveau vertaalde de gemeente de landelijke regelgeving  in een Treasurystatuut. In deze paragraaf vindt u informatie over de ontwikkelingen van de kasgeldlimiet, renterisiconorm, schulden en rentekosten die de gemeente in de komende jaren verwacht.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12