Financiële begroting

Geraamde incidentele baten en lasten

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van structureel en reëel evenwicht is het belangrijk inzicht te hebben in welke baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. De algemene richtlijn bij het onderscheid tussen incidenteel en structureel is dat er sprake is van een incidenteel budget wanneer dit gedurende maximaal drie jaar beschikbaar wordt gesteld. In het hiervoor gepresenteerde totaaloverzicht van baten en lasten zijn zowel de structurele als de incidentele posten opgenomen. Onderstaand overzicht geeft alleen de incidentele baten en lasten weer die in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zijn opgenomen.

(Bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Lasten

1

Bestuurlijke zaken

Overige posten

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

Overige posten

8

0

0

0

3

Dienstverlening

Overige posten

0

0

0

0

Versterking organisatie

30

30

0

0

4

Omgevingskwaliteit

Overige posten

0

0

0

0

Omgevingswet

150

0

0

0

5

Zorg en ondersteuning

Overige posten

0

0

0

0

6

Sociale basis

Overige posten

0

0

0

0

Basisonderwijs huisvesting

250

250

500

0

Mutatie boekwaarde vaste activa

0

235

0

0

Asiel/inburgering, leerbaarheidstoets

93

0

0

0

7

Duurzaamheid

Overige posten

0

0

0

0

Spuk Klimaat- en Energiebeleid

910

919

0

0

8

Lokaal ondernemerschap

Overige posten

0

0

0

0

Versterken centrumfunctie(s) met centrummanager (AM)

50

50

0

0

9

Openbaar groen, water en infra

Overige posten

0

0

0

0

Uitvoeringsprogr. Behoud station Maarn

75

0

0

0

UVP Actualisatie GVVP 2024

75

0

0

0

10

Grondzaken en vastgoed

Overige posten

11

67

67

66

Stelpost onderhoudslasten

50

0

0

0

Grondexploitatie

2.080

648

3.746

0

Uitvoeringsprogramma

397

310

65

0

11

Alg Dekkingsmiddelen

Overige posten

0

0

0

0

12

Overhead

Overige posten

0

0

0

0

Versterking organisatie

126

126

0

0

cyber weerbaarheid I specialist ed

39

0

0

0

13

VPB

Overige posten

0

0

0

0

14

Onvoorzien

Overige posten

0

0

0

0

Totaal incidentele lasten

4.344

2.634

4.378

66

Baten

Incidentele baten

1

Bestuurlijke zaken

Overige posten

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

Overige posten

0

0

0

0

3

Dienstverlening

Overige posten

0

0

0

0

4

Omgevingskwaliteit

Overige posten

0

0

0

0

5

Zorg en ondersteuning

Overige posten

0

0

0

0

6

Sociale basis

Overige posten

0

0

0

0

7

Duurzaamheid

Overige posten

0

0

0

0

Spuk Klimaat- en Energiebeleid

910

919

0

0

8

Lokaal ondernemerschap

Overige posten

0

0

0

0

9

Openbaar groen, water en infra

Overige posten

0

0

0

0

10

Grondzaken en vastgoed

Overige posten

0

0

0

0

Grondexploitatie

4.662

648

3.746

0

11

Alg Dekkingsmiddelen

Overige posten

8

0

11

0

Versterken centrumfunctie(s) met centrummanager (AM)

50

50

0

0

12

Overhead

Overige posten

0

0

0

0

13

VPB

Overige posten

0

0

0

0

14

Onvoorzien

Overige posten

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

5.631

1.616

3.757

0

Saldo incidentele lasten en baten

1.287

-1.018

-621

-66

Progr

Omschrijving

2024

2025

2026

2026

Waarvan verrekend met reserves

Onttrekkingen

10

Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’

11

67

67

66

Totaal onttrekkingen

11

67

67

66

Toevoegingen

10

Algemene reserve

4.336

1.753

1.753

1.753

Totaal toevoegingen

4.336

1.753

1.753

1.753

Saldo verrekening met reserves

4.325

1.686

1.686

1.687

Netto incidentele lasten en baten

3.038

2.704

2.307

1.753

Onderstaand volgt een toelichting op de belangrijkste incidentele posten per programma als de waarde daarvan groter is dan € 100.000.

Lasten

Programma 4 Omgevingskwaliteit
-
In de kadernota 2022 is aangegeven dat de implementatie van de Omgevingswet hogere lasten met zich meebrengt. Door de gekozen implementatiestrategie voorzien we voor de jaren 2022 tot en met 2024 meer kosten ten behoeve van de implementatie (ca. € 150.000) dan in 2021 geraamd. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het uitwerken van het Omgevingsplan en het werken met Omgevingsprogramma’s eerder als PM waren opgenomen. Ook voor het implementeren en vervolgens verbeteren van de (nieuwe) Omgevingswetprocessen waren geen kosten geraamd.

Programma 6 Sociale Basis
- Een budget van € 250.000 voor financiering van tijdelijke huisvesting of sloopkosten van oude opstallen, voortkomend uit het vastgestelde Integraal HuisvestingsPlan (IHP), de langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting.

Programma 7 Duurzaamheid
- Een toegekende specifieke uitkering Klimaat en Energiebeleid voor € 910.000. Zie toelichting bij lasten onder programma 7.

Programma 10 Grondzaken en vastgoed
-
De actualisatie van de grondexploitaties zoals deze is vastgesteld bij de jaarrekening 2022 is verwerkt in de begroting 2024.
- Bij het uitvoeringsprogramma 2023-2026 zijn een aantal budgetten zoals voor wonen, groen, verduurzaming en organisatie incidenteel toegekend.
Overhead:
- Versterken organisatie voor een periode van 3 jaar zoals besloten bij de begroting 2023-2026. Bij de kadernota is zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld om de noodzakelijke randvoorwaarden van het uitvoeringsprogramma te realiseren voor 2024-2026.

Reserve:
Er worden diverse bedragen aan de algemene reserve toegevoegd in 2024
- De actualisatie van de grondexploitaties zoals deze is vastgesteld bij de jaarrekening 2022 is verwerkt in de begroting 2024 € 806.000
- Uitvoeringsprogramma, verbetering financiële positie € 1.500.000
- Amendement Inzet extra inkomsten uit belastingverhogingen € 253.000

Baten
Programma 7 Duurzaamheid
- Een toegekende specifieke uitkering Klimaat en Energiebeleid voor € 910.000. Zie toelichting bij lasten onder programma 7.

Programma 10 Grondzaken en vastgoed

- De actualisatie van de grondexploitaties zoals deze is vastgesteld bij de jaarrekening 2022 is verwerkt in de begroting 2024.

Voor het bepalen van het structurele begrotingssaldo is het ook van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In onderstaand overzicht zijn de structurele reservemutaties geduid.

Structurele reserve mutaties

(Bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen

0

0

0

0

Toevoegingen

10

Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’

77

107

107

107

Totaal toevoegingen

77

107

107

107

Saldo structurele reservemutaties

77

107

107

107

Bedragen > € 50.000 worden hierna toegelicht:

Toevoegingen

Reserve revolverend fonds Energieneutraal
De reserve revolverend fonds Energieneutraal heeft als doel om de realisatie van toekomstige duurzaamheidsinvesteringen financieel te kunnen dekken. De ambities om in 2035 klimaatneutraal te zijn vormen hiervoor de basis. De opbouw van de reserve is gevoed uit de eenmalige besparingen op eenmalige (exploitatie-)lasten en kapitaallasten.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12