Paragrafen

Oekraïne

Opvang ontheemden Oekraïne
De gemeentelijke opvanglocatie in Doorn, het Woonoord, is tot 31 maart 2025 verlengd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Tussentijds gaat onderzocht worden of, en zo ja, in welke vorm opvang voor deze specifieke doelgroep noodzakelijk is. Er worden hierin meerdere scenario’s verkend; variërend van terugkeer na een vredesakkoord, integratie via de reguliere procedures en/of gecontinueerde opvang op een andere locatie binnen of buiten de gemeente. Vast staat dat het Woonoord op 1 april 2025 leeg opgeleverd dient te worden voor sloop. Hierin is de gemeente afhankelijk van besluitvorming op Rijksniveau m.b.t. de tijdelijke beschermingsregeling en toekomstige wijzigingen in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Dit brengt onzekerheden met zich mee, terwijl de gemeente wel gebaat is bij duidelijkheid op de korte termijn (1 – 2 jaar).

De bekostiging is gebaseerd op het aantal bedden. Dat is gelijk gebleven of zal op termijn met een klein aantal bedden uitgebreid worden.

Ambtelijk zal er opnieuw capaciteit vrijgemaakt/ingehuurd worden om de scenario’s voor na 31 maart 2025 te verkennen. Het crisisteam blijft betrokken bij de ontwikkelingen rondom de opvang van Oekraïners en de regelingen die daaromtrent uitgevoerd worden. Tevens vraagt dit nog inzet en capaciteit van de gemeente op de terreinen welzijn, onderwijs, leerlingenvervoer, leerplicht, leefgeldregeling, gezondheidszorg, deelname crisisteam en verlengt de gemeente de woonbegeleiding.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12