Programma's

01. Bestuurlijke Zaken

Wat zijn de ontwikkelingen?

De samenleving blijft onveranderd in beweging. Een aantal wereldwijde en landelijke thema’s hebben invloed op het leven in Nederland en in onze gemeente. Ook het vertrouwen in de (landelijke) overheid hangt hiermee samen. Denk hierbij aan de klimaat/energiecrisis, de oorlog in Oekraïne of het tekort aan woonruimte. Juist in die dynamiek is de rol van de gemeente als lokale overheid essentieel.  Dicht bij de inwoner kan de gemeente met goed bestuur van betekenis zijn.

Bij het opstellen van de raadsbrede afspraken heeft de gemeenteraad met elkaar een aantal ‘gedeelde bestuurlijke waarden’ afgesproken. Deze waarden gaan over hoe de raad met elkaar en met het college en de organisatie wil (samen)werken. Uitgangspunt is altijd te zoeken naar overeenkomsten. Daarnaast te werken aan ‘ruimte voor de raad’, ‘ruimte voor de inwoner’, ‘vertrouwen & stabiliteit’ en ‘resultaatgerichtheid’. Deze waarden helpen om het werk voor de samenleving op een positieve en betrouwbare manier uit te voeren. Om dit onderdeel uit het uitvoeringsprogramma in het dagelijks werk vorm te geven, wordt ook in 2024 gewerkt aan een aantal concrete activiteiten. Zo wordt er een aanpak en een update gemaakt op het onderdeel bestuurlijke waarden, die u in de raad kunt verwachten in 2024. Participatie en communicatie aanpak zal in 2024 gereed komen. De monitoring op het uitvoeringsprogramma is onderdeel van de bestuursrapportages.

De gemeente heeft een actieve rol bij het in beeld brengen en duiden van de situatie en bij het verbinden van mensen en ideeën om samen te werken aan oplossingen. Bij deze uitdagende opgave is duidelijke, tijdige en persoonlijke communicatie een krachtig instrument. Met de komst van de Omgevingswet is participatie steeds belangrijker en heeft het zelfs een verplichtend karakter, zowel voor de gemeente als voor externe initiatiefnemers. Ook is steeds meer aandacht voor inclusief communiceren en participeren. De nota Sluit je Aan? #Verbinden #Doen blijft hierbij ons uitgangspunt.

Voor 2024 staat er één verkiezing gepland: Europese verkiezing in de eerste week van juni. De organisatie hiervan staat onder druk vanwege de ingelaste Tweede Kamerverkiezingen in november 2023, wat zorgt dat de voorbereidingen later starten dan gewenst. Ook is nog niet bekend hoe het Ministerie van BZK en de Kiesraad omgaan met aanpassingen in het proces van verkiezingen (modernisering stembiljet en telproces) en hoe dit gaat doorwerken.

In 2024 zal ook aandacht blijven voor de implementatie van nieuwe wetgeving, zoals de ePrivacy-verordening. Hiervoor richten we ons op verdere borging van de privacyregels in de organisatie en geven we een extra impuls aan de bewustwording in de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

Voor de inhoudelijke uitvoering binnen de U10 verwijzen we graag naar programma 4, Omgevingskwaliteit.

Het project Driebergen-Zeist betreft een samenwerking die voortkomt uit het binnen de U10 opgestelde IRP. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist en provincie Utrecht werken inmiddels samen aan verdere uitwerking hiervan. Hiervoor is op 6 juli 2023 het plan van aanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist vastgesteld. Daarnaast is het stationsgebied Driebergen-Zeist als één van de regiopoorten aangemerkt. Gezamenlijk met de overige regiopoorten binnen de provincie, wordt in 2024 verder gewerkt aan een integraal beeld van de toekomst en meerwaarde van de verschillende poorten op gebied van mobiliteit, wonen en recreëren.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

3.146

2,0 %

527

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12