Programma's

08. Lokaal ondernemerschap

Wat zijn de ontwikkelingen?

Lokaal ondernemerschap
De afgelopen jaren hebben laten zien dat er ruimte is voor versterking van het lokaal ondernemerschap. Dit is een complex samenspel van maatschappelijke ontwikkelingen, individueel ondernemerschap, collectieve verbondenheid en lokale voorzieningen. Hoe dit op elkaar inwerkt, zorgt voor het al dan niet verbeteren van het ondernemersklimaat. In de corona-jaren werd duidelijk dat er veel te winnen valt op het gebied van onderlinge verbinding en organiseringsgraad van de lokale ondernemers. In het Uitvoeringsprogramma is budget vrijgemaakt voor de komst van een centrummanager om de ondernemers te ondersteunen. De komst van de centrummanager moet helpen het collectief te versterken en daarmee kansen op collectief niveau te benutten. Een betere match tussen vraag en aanbod van inwoners en bezoekers moet leiden tot meer ondernemersperspectief en ook het verbeteren van de uitstraling van onze dorpen moet leiden tot het verleiden naar meer lokale bestedingen. Al met al is dit een intensief en langduriger traject.

Versterking vitaliteit dorpscentra: centrummanager en inrichting
De gemeente gaat verder uitvoering geven aan de inspanning om gemeente, ondernemers en pandeigenaren beter te laten samenwerken om tot gewenste vitale dorpscentra te komen. Uiteraard participeren de inwoners hierin ook. Het is inmiddels een samenspel waarin de nieuwe centrummanager een belangrijke rol speelt. Uitkomsten van onderzoeken zoals "Vitale kernen" en "Ken uw Gast", plus vervolgtrajecten als "Kom in Actie" moeten samen met de inspanningen van de centrummanager gaan leiden tot een betere match tussen vraag en aanbod voor ondernemers. Vanuit het Uitvoeringsprogramma moet verbetering van inrichting van de centra leiden tot een betere beleving van de kernen van inwoner en bezoeker en ontmoeting bevorderen. Een hoger onderhoudsniveau, betere  en minder bebording, verduurzaming en vervanging objecten en tegengaan van verrommeling moet de kwaliteit van de openbare ruimte in de kernen verhogen. Dit gaat in nauwe samenwerking met en onder regie van het Thema Buitenruimte. Waar mogelijk wordt gekeken of meer groen en klimaat-adaptatie ingebracht kan worden. De ambitie is om alle kernen deze raadsperiode te verbeteren..

Marktverordening en standplaatsenbeleid
Na de totstandkoming van de nieuwe marktverordening evalueert de gemeente vanaf het begin de uitwerking, met name ook het inrichtingsplan. Dit is een continu proces met de markt, ondernemers en belanghebbenden zoals de veiligheidsdiensten. Het uiteindelijke doel is de markt aantrekkelijk te houden als aanvulling op het voorzieningenniveau voor de inwoners en daarmee ook de reguliere ondernemers. Gevolg is dat op verschillende momenten wanneer nodig er aanpassingen kunnen komen in de inrichtingsplannen.

Horecabeleid vervolg en evenementenbeleid
Het opgestelde horeca- en terrassenbeleid wordt in uitvoering gebracht en in de loop van 2024 voor een eerste keer geëvalueerd op werking en uitvoering. In 2024 stelt de gemeente een evenementenbeleid op om ontwikkelingen en wensen goed te kunnen verwerken in de uitvoering.

Gastvrijheid en recreatie
Op het gebied van gastvrijheid ligt de nadruk op het verbeteren van kwaliteit om daarmee de natuur- en cultuurminnende recreant te ontvangen. Inzet is niet zozeer meer bezoekers, maar juist meer bestedingen per bezoeker en bezoekers die passen bij de kwaliteiten van onze gemeente. Dit sluit aan bij het verbeteren van de overeenkomst tussen vraag en aanbod.

De gemeente werkt samen met veel partners in de toeristisch recreatieve sector. Leidend in die samenwerking is de Agenda bestemming Heuvelrug 2022-2025 en gezamenlijk werken aan een perspectief voor duurzaam toerisme: een vitale gastvrijheidseconomie die bijdraagt aan voorzieningen en sociale samenhang in de dorpen en die oog heeft voor het koesteren van de kwetsbare kwaliteiten van natuur, cultuur en erfgoed. Onderdeel hiervan is het verhogen van de vitaliteit  en duurzaamheid van de recreatieparken.

De gemeente wil graag evenementen en activiteiten mogelijk maken. Tegelijk staat dit soms op gespannen voet met natuurwaarden. Om de balans tussen evenementen en activiteiten enerzijds en natuurversterking anderzijds goed in zicht te houden, is de gemeente warm pleitbezorger van het benutten van zonering in het toewijzen van evenementen en mogelijkheden in onze natuur. Hiervoor zoekt de gemeente nauwe samenwerking met de Provincie Utrecht om dit in de komende periode mogelijk te maken.

Duurzaamheid
Verduurzaming van bedrijventerreinen, ondernemingen en recreatiesector, vindt plaats onder coördinatie van de Opgave Duurzaamheid via Samen Duurzaam Doen.

Keuzes
Door de focus meer te leggen op versterking van lokaal ondernemerschap, is er minder aandacht beschikbaar voor een steviger rol in regionaal strategisch verband.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

809

0,5 %

221

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12