Programma's

02. Veiligheid en Handhaving

Wat zijn de ontwikkelingen?

De gemeente is een mooie, fijne en veilige omgeving om in te leven en werken. De uitdaging is en blijft om dit te borgen en, waar mogelijk, te verbeteren. Het uitgangspunt is dat eenieder zich veilig voelt. Dat vraagt om blijvende toewijding, aandacht en creativiteit.

De gemeente werkt sinds 2019 structureel samen met de gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede op het gebied van veiligheid. Het vierjarig Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026 (IVP) is gebaseerd op het uitvoeringsprogramma ‘Groen en Duurzaam Doen!’ en vormt daarmee de basis voor een structurele aanpak op gezamenlijke veiligheidsprioriteiten. De regionale samenwerking vergroot de doeltreffendheid en mogelijkheden ten aanzien van (politie)capaciteit. Ondanks de structurele gemeentegrensoverschrijdende samenwerking is en blijft lokaal maatwerk noodzakelijk. Dit krijgt vorm in een tweejaarlijks Uitvoeringsprogramma IVP waarin de lokale werkwijze en doelstellingen geformuleerd worden.

Uitvoeringsprogramma IVP 2025 – 2026
De gemeente blijft zich onverminderd inspannen om de daarin geformuleerde doelen samen met haar partners te realiseren. Het huidige uitvoeringsprogramma verloopt per 1 januari 2025. De gemeente evalueert in 2024 de samenwerking, inzet en resultaten omtrent het IVP en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De uitkomsten van deze evaluatie vormt, tezamen met de afspraken uit het uitvoeringsprogramma ‘Groen en Duurzaam Doen!’ en de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor, de basis voor een nieuw te formuleren  ‘Uitvoeringsprogramma IVP 2025 -2026’.

Borging privacy en veiligheid bij gegevensverwerking
Het taakveld Openbare Orde & Veiligheid werkt met hoog geclassificeerde en gevoelige (politie)gegevens over lopende veiligheidsonderzoeken, vermoedens van ondermijning en persoonsgegevens in het kader van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Het borgen van de privacy, het op een juiste wijze verwerken van gegevens en het voorkomen van datalekken heeft altijd een hoge prioriteit. De gemeente past in 2024 de werkprocedures aan, waarbij gebruik gemaakt gaat worden van geavanceerde software om (persoons)gegevens op een (nog) veiligere wijze te verwerken conform de standaarden van de wet- en regelgeving.

Cameratoezicht Driebergen-Rijsenburg
De gemeente heeft een brede aanpak ontwikkelt voor het versterken van de leefbaarheid en veiligheid in Driebergen-Rijsenburg, dit in relatie tot de jaarlijks terugkerende onrust en onveiligheid in de Groenhoek gedurende de donkere maanden (oktober – februari) . Eén element van de aanpak is de implementatie van cameratoezicht in en rondom de Groenhoek. De gemeente Utrecht beheert de dataverbindingen en uitkijkcentrales voor cameratoezicht. De gemeente gaat hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aan met de gemeente Utrecht.
Crisisbeheersing
De gemeente zet in 2024 in op het vergroten van de zelfredzaamheid van haar inwoners bij rampen en crises in het algemeen, en de bewustwording  over de risico’s en handelingsperspectieven omtrent natuurbranden in het bijzonder. Tevens gaat de gemeente over tot het integraal evalueren van haar eigen procedures en werkwijzen, waarbij opvolging gegeven gaat worden aan de geïnventariseerde mogelijkheden tot verbetering. Het doel is de lokale crisisbeheersingsorganisatie te borgen en te verbeteren.

Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH)
Het taakveld Omgevingstoezicht formuleert een nieuw vierjarig ‘Beleidsplan VTH 2025 – 2028’. Door toedoen van COVID-19 en het uitstellen van de Omgevingswet is het huidige Beleidsplan VTH 2019-2022 met 2 jaar verlengd zodat ook in 2024 onder het huidige beleid kan worden doorgewerkt. Het beleidsplan geeft inzicht in onze beleidsmatige visie en doelstellingen voor de middellange termijn. Hierin zijn de nieuwe (werk)processen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen meegenomen.

Daarnaast geeft de gemeente ook in 2024 opvolging aan de vastgestelde beleidsnota ‘’Niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven’’ door handhavend op te treden met oog voor de menselijke maat. De handhavende activiteiten zijn gebaseerd op een gedegen voorbereiding, gemaakte (werk)afspraken met de sociale dorpsteams en de betrokken medewerkers. De gemeente communiceert tijdens de handhavingsprocessen op heldere en structurele wijze met de bewoners op recreatieterreinen.

Autonome groei werkzaamheden Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Sinds 2018 zijn de werkzaamheden voor de afdeling APV en Bijzondere Wetten steeds verder gegroeid. De verwachting was dat de sterke groei rondom de Coronaperiode weer af zou nemen, maar deze blijkt door te zetten. Een deel van de toename heeft de organisatie op kunnen vangen met efficiëntieverbeteringen in het proces, onder meer door verdere digitalisering. Hier is in 2019 ook formatie voor ingeleverd. Voor 2023 wordt een overschrijding door inhuur gemeld in de tweede bestuursrapportage. Inmiddels is hierdoor structurele uitbreiding met 0,8 fte noodzakelijk.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

10.137

6,6 %

4.270

2,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12