Paragrafen

Onderhoud Kapitaalgoederen

Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente heeft een oppervlakte van 13.140 hectare, waarvan 12.949 hectare land en 191 hectare oppervlakte binnenwater. Het grootste deel van de gemeente is particulier grondbezit.
Het beheer van de openbare ruimte van de gemeente is ondergebracht in diverse categorieën van kapitaalgoederen, zie tabel kerngegevens gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Jarenlang is er sprake geweest van bezuinigingen en een laag en sober beheerniveau (risico gestuurd beheer). Dat betekent dat er ook voor een sobere en functionele inrichting is gekozen. Dit is op de lange termijn niet meer afdoende. In het Meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn middelen opgenomen om dit te verbeteren

Klimaatadaptatie, duurzaamheid, opvangen/vasthouden/afvoeren van regenwater, biodiversiteit en hittebestrijding worden steeds belangrijker en vragen een grote verandering in hoe de openbare ruimte wordt ingericht. Een integrale aanpak is hierbij essentieel. Voorbeeld: bij een rioolvervanging als gevolg van technische afschrijving, wordt niet enkel een nieuwe buis aangelegd maar wordt ook de brede openbare ruimte klimaat adaptief en biodiverser ingericht. Door een integrale aanpak, waar werk met werk wordt gemaakt worden veel meer gemeentelijke doelen gerealiseerd.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug beheert haar areaal conform de in 2020 door de gemeenteraad vastgestelde beheerplannen. Hierin worden kwaliteitsniveaus beschreven en toegelicht voor alle te beheren kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Bijbehorende budgetten zijn beschikbaar en worden ingezet.

Voor het openbaar groen en grijs heeft de gemeenteraad in zijn laatste uitvoeringsprogramma (2023-2026) de beheerniveaus verhoogd. Hiervoor zijn ook beheerbudgetten aangepast.

Kerngegevens gemeente Utrechtse Heuvelrug

Omschrijving

Aantal

Wegen (inclusief trottoirs en fietspaden) in m2

2.729.086

Civieltechnische kunstwerken

131

Lichtmasten

8.656

Verkeersregelinstallaties (verkeerslichten)

15

Verkeersborden

6.431

Straatnaamborden

2.075

Riolering in km

487

Bergbezinkvoorzieningen

9

Rioolpompen en -gemalen

718

Wateroppervlak in bebouwd gebied in m2

58.580

Buitensportcomplexen

10

Bos- en natuurterrein in ha

139

Openbaar groen in ha

197

Bomen (exclusief bossen en bosstroken)

41.458

Speeltoestellen

456

Speelplaatsen

90

Begraafplaatsen

9

Culturele kunstwerken

38

Scholen

34

Overige gebouwen

75

Ondergrondse Afvalcontainers

151

Bovengrondse Afvalcontainers

65

De kerngegevens in de tabel laten op verschillende plekken afwijkingen zien ten opzichte van de vorige begroting. Dit komt omdat op verschillende onderdelen actuele inventarisaties hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld bij verkeers- en straatnaamborden en riool) of omdat anders wordt geteld (Speeltoestellen is meer omdat de ondergronden welke ook onder de WAS (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) voorheen niet in de cijfers werden meegenomen. Zij moeten echter aan dezelfde wetgeving voldoen als de toestellen). Het aantal bomen is minder omdat er bospercelen zijn verkocht en de bomen die daarvan binnen de bebouwde kom vielen individueel in het systeem stonden. Overigens zijn deze bomen niet weg alleen is de beheerverantwoordelijkheid niet meer voor gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12