Programma's

07. Duurzaamheid

Wat zijn de ontwikkelingen?

Energietransitie: Klimaatwet en Klimaatakkoord
De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil een gemeente zijn waar zuinig met energie wordt omgegaan; waar duurzame energie wordt opgewekt; en waar grondstoffen worden hergebruikt. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990 en in 2050 CO2-neutraal te zijn. Dit is uitgewerkt in het programmaplan van de opgave Duurzaamheid: “Samen Duurzaam Doen. Routekaart 2023-2030” met daarbinnen zeven duurzaamheidsthema’s. Dit programma wordt op 21 september 2023 aangeboden aan de Raad ter besluitvorming. Onderstaande teksten zijn daarom onder voorbehoud van deze besluitvorming.

Thema Wonen

 • De gemeente gaat in 2024 verder met Duurzame Wijk, de wijkaanpak uit de Transitievisie Warmte (2021). Om een versnelling in te zetten is de capaciteit uitgebreid. De focus ligt vooralsnog op het aardgasvrij-ready maken van wijken. De komende tijd kijkt de gemeente hoe een stap naar aardgasvrij kan worden gezet.
 • De gemeente faciliteert inwoners bij het natuurvriendelijk isoleren van woningen, door het ontwikkelen van een Soorten Management Plan. Zo worden particuliere eigenaren, maatschappelijke organisaties en (commerciële, particuliere en sociale) huurders ontzien van de kosten van een ecologische ontheffing.
 • De gemeente ondersteunt particuliere woningeigenaren bij het verduurzamen van hun woning, in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma.
 • Er wordt structureel beleid ontwikkeld om energiearmoede tegen te gaan op de lange(re) termijn en op korte termijn worden campagnes uitgevoerd.
 • Er worden afspraken gemaakt over de rol van de gemeente bij de verdere verduurzaming van de corporatiewoningen.
 • De mogelijkheden van een warmtenet in Driebergen worden verkend en vergeleken met andere energieconcepten.
 • De gemeente heeft in oktober 2022 het convenant Duurzame Woningbouw ondertekend. Dit wordt vertaald naar een gemeentelijke duurzaam bouwen-beleid, met eisen en ambities voor nieuwbouw en de borging daarvan binnen de gemeentelijke organisatie.

Thema Bedrijven en organisaties

 • De gemeente verduurzaamt het (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed stapsgewijs, volgens de routekaart Verduurzamen maatschappelijk vastgoed.
 • Voor bedrijven ontwikkelt de gemeente per doelgroep een specifiek aanpak. Denk hierbij aan horeca, recreatie, bedrijventerreinen, MKB en de agrarische sector.


Thema Duurzame opwek

 • Op dit moment werkt de gemeente aan nieuw beleid voor extra zonnevelden.
 • Rijkswaterstaat verkent samen met de gemeente de mogelijkheid voor een zonnelint langs de A12, daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor de ontwikkeling van een zonneveld op de vuilstort in Maarsbergen.
 • De gemeente voert projecten uit om de aanleg van zon op dak te stimuleren volgens het actieplan 'Zon op dak'.

Thema Verkeer en vervoer
De gemeente faciliteert duurzame mobiliteit door bijvoorbeeld de aanleg van laadpaalinfrastructuur en het stimuleren van deelmobiliteit.


Thema Gemeente als voorbeeld

 • Om het verduurzamen van de gebouwen structureel te borgen wordt uitvoering gegeven aan het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan.
 • Om de CO2-footprint jaarlijks te monitoren, houdt de gemeente ook in 2024 een CO2-prestatieladder bij.


Thema Circulaire economie
De gemeente onderzoekt hoe zij de particulieren en bedrijven kan stimuleren om circulaire keuzes te maken.

Thema Programmabreed

 • Er wordt verder gewerkt aan het Lokaal Klimaatakkoord met klimaatpartners en inwoners. Waarbij de website Heuvelrugdoetmeer.nl een ontmoetingsplek biedt voor iedereen die aan de slag wil met duurzamer wonen, leven en energiebesparing.
 • De gemeente richt een duurzaamheidsfonds op om initiatieven te ondersteunen.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

4.320

2,8 %

1.086

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12