Financiële begroting

Geprognosticeerde Balans

Conform de BBV-voorschriften presenteren we een geprognosticeerde balans.

Bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.934

832

693

604

472

341

Materiële vaste activa

144.679

161.408

186.844

195.698

197.336

200.339

Financiële vaste activa

2.821

2.915

2.912

1.433

1.433

1.433

Totaal vaste activa

149.434

165.155

190.448

197.735

199.242

202.113

Vlottende activa

Voorraden

3.694

2.813

1.064

1.712

5

5

Uitzettingen

22.064

22.064

22.064

22.064

22.064

22.064

Liquide middelen

1.190

0

0

0

0

0

Overlopende activa

13.277

13.277

13.277

13.277

13.277

13.277

Totaal vlottende activa

40.225

38.154

36.406

37.053

35.347

35.347

Totaal activa

189.659

203.310

226.854

234.788

234.588

237.459

Passiva

Vaste passiva

Reserves

20.510

34.227

39.285

42.138

45.007

40.213

Resultaat boekjaar

12.120

656

1.059

1.075

-6.588

-7.329

Voorzieningen

12.586

12.586

12.586

12.586

12.586

12.586

Vaste schuld

125.524

115.202

128.294

133.789

138.081

146.751

Totaal vaste passiva

170.740

162.671

181.224

189.588

189.086

192.221

Vlottende passiva

Vlottende schuld

6.614

28.334

33.326

32.896

33.198

32.934

Overlopende passiva

12.305

12.305

12.305

12.305

12.305

12.305

Totaal vlottende passiva

18.919

40.639

45.631

45.201

45.503

45.239

Totaal passiva

189.660

203.310

226.854

234.788

234.589

237.460

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12