Financiële begroting

Structureel Saldo

Berekening structureel saldo

Voor het berekenen van het structurele saldo moeten de totale lasten en baten inclusief reservemutaties gecorrigeerd worden voor incidentele effecten. Dit geeft het volgende beeld:

(bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel saldo

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten

5.461

2.869

-4.794

-5.535

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-4.402

-1.794

-1.794

-1.794

Saldo na bestemming

1.059

1.074

-6.588

-7.329

Waarvan incidentele baten en lasten

3.038

2.704

2.307

1.753

Structureel saldo

4.097

3.778

-4.281

-5.576

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2024 en 2025 sprake is van materieel evenwicht, oftewel van een positief saldo. Dit houdt in dat binnen de begroting 2024 en 2025 structurele lasten worden gedekt met
structurele baten. Vanaf 2026 is dit niet meer het geval omdat voor die jaren, met inachtneming van het advies van de VNG, geen sluitende begroting wordt aangeboden.

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12