Financiële begroting

Baten en lasten per taakveld

Eén van de doelstellingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit wordt onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. Daarnaast zijn de beleidsonderwerpen (taakvelden) meer gestandaardiseerd. Zowel in de begroting als in de jaarrekening wordt een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De taakvelden zijn onderverdeeld naar verschillende kosten- en opbrengstensoorten. De definities van de kosten- en opbrengstensoorten zijn te raadplegen via www.vraagbaakiv3gemeenten.nl

Bedragen x (€ 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0-1.2

Bestuur

466

2.781

466

3.179

401

3.109

345

3.060

345

3.024

0-10.

Mutaties reserves

12.219

13.816

11

4.413

66

1.860

66

1.860

66

1.860

0-11.

Result. vd rekening van baten en lasten

0

657

0

1.059

0

1.074

0

-6.588

0

-7.329

0-2.2

Burgerzaken

605

2.194

822

2.276

822

2.290

822

2.257

822

2.283

0-3.2

Beheer overige gebouwen en gronden

583

1.362

70

1.539

70

1.547

70

1.548

70

1.546

0-4.2

Overhead

642

18.845

699

18.823

699

18.746

699

17.837

699

17.802

0-5.2

Treasury

568

121

506

267

457

175

454

251

454

618

0-61.

OZB woningen

10.430

0

11.361

0

11.361

0

11.361

0

11.361

0

0-62.

OZB niet-woningen

3.935

0

4.286

0

4.286

0

4.286

0

4.286

0

0-64.

Belastingen overig

404

723

440

804

440

830

440

856

440

882

0-7.2

Alg. uitkering en overige uitkeringen GF

80.660

0

87.612

0

87.133

0

79.579

0

79.086

0

0-8.2

Overige baten en lasten

0

291

0

606

0

606

0

1.256

0

1.306

1-1.2

Crisisbeheersing en brandweer

3.022

6.919

4.154

8.517

19

4.423

19

4.402

19

4.377

1-2.2

Openbare orde en veiligheid

124

1.242

135

1.964

135

1.954

135

1.901

135

1.897

2-1.2

Verkeer en vervoer

486

6.433

516

7.028

516

7.400

516

7.626

516

7.744

2-2.2

Parkeren

19

0

21

0

21

0

21

0

21

0

2-5.2

Openbaar vervoer

0

309

0

326

0

250

0

249

0

248

3-1.2

Economische ontwikkeling

0

301

0

206

0

216

0

215

0

215

3-3.2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

215

247

221

217

221

217

221

218

221

218

3-4.2

Economische promotie

2.085

42

2.629

45

2.629

45

2.629

45

2.629

45

4-1.2

Openbaar basisonderwijs

0

155

0

169

0

169

0

169

0

169

4-2.2

Onderwijshuisvesting

37

3.359

34

3.493

34

3.807

34

4.521

1

4.353

4-3.2

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

768

2.223

374

2.006

374

1.932

374

1.932

374

1.929

5-1.2

Sportbeleid en activering

0

510

222

417

222

410

209

397

209

385

5-2.2

Sportaccommodaties

985

3.655

1.065

3.823

1.065

3.958

1.065

4.028

1.065

3.940

5-3.2

Cult.presentatie, -productie en -partic.

71

526

77

514

77

513

77

512

77

509

5-4.2

Musea

5

324

6

400

6

414

6

417

6

419

5-5.2

Cultureel erfgoed

0

373

0

345

0

344

0

340

0

340

5-6.2

Media

34

1.067

37

1.106

37

1.105

37

1.105

37

1.104

5-7.2

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

195

5.540

14

5.708

14

5.732

14

5.774

14

5.793

6-1.2

Samenkracht en burgerparticipatie

1.473

5.437

1.281

5.390

1.231

5.333

1.098

5.199

1.098

5.188

6-2.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

305

5.923

109

6.607

109

6.607

117

6.614

117

6.603

6-3.2

Inkomensregelingen

10.938

16.324

11.006

16.600

11.420

16.791

11.684

17.055

11.736

17.106

6-4.2

WSW en beschut werk

0

1.402

0

1.348

0

1.283

0

1.240

0

1.213

6-5.2

Arbeidsparticipatie

0

696

0

861

0

942

0

1.015

0

1.083

6-6.2

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

129

1.677

0

1.746

0

1.746

0

1.746

0

1.746

6-71A

Huishoudelijke hulp (WMO)

310

2.886

310

3.035

310

3.266

310

2.746

310

2.756

6-71B

Begeleiding (WMO)

0

4.441

293

4.844

0

4.551

0

4.552

0

4.552

6-71C

Dagbesteding (WMO)

0

1.330

0

1.412

0

1.413

0

1.413

0

1.413

6-71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

82

0

88

0

88

0

88

0

87

6-72.

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6-72A

Jeugdhulp begeleiding

0

4.098

0

3.531

0

3.531

0

3.531

0

3.531

6-72C

Jeugdhulp dagbesteding

0

102

0

109

0

109

0

109

0

109

6-72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

913

0

1.001

0

1.001

0

1.001

0

1.001

6-73C

Jeugdhulp met verblijf overig

0

2.601

0

2.885

0

2.208

0

2.039

0

2.020

6-74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij

0

2.911

0

4.534

0

4.535

0

4.535

0

4.535

6-74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

0

1.770

0

1.193

0

1.193

0

1.193

0

1.193

6-82.

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6-82A

Jeugdbescherming

0

1.210

0

1.059

0

1.059

0

1.059

0

1.059

7-1.2

Volksgezondheid

10

2.129

3

2.507

3

2.507

3

2.506

3

2.504

7-2.2

Riolering

8.609

6.971

9.143

7.080

9.982

7.679

10.419

8.116

10.839

8.536

7-3.2

Afval

7.700

5.821

8.215

6.137

8.392

6.314

8.368

6.290

8.327

6.249

7-4.2

Milieubeheer

1.135

4.131

1.086

4.447

1.094

4.434

1.076

4.377

1.076

4.355

7-5.2

Begraafplaatsen en crematoria

1.189

986

1.295

1.000

1.295

997

1.295

996

1.295

995

8-1.2

Ruimtelijke ordening

413

2.554

386

2.788

386

2.574

386

2.571

386

2.571

8-2.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen

4.852

3.280

4.662

2.352

648

920

3.746

4.018

0

272

8-3.2

Wonen en bouwen

1.559

3.489

1.688

3.451

1.688

3.452

1.572

3.353

1.572

3.356

Eindtotaal

157.179

157.179

155.255

155.255

147.663

147.663

143.551

143.551

139.711

139.711

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12