Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

Voor het realiseren van het uitvoeringsprogramma en de programma’s uit de programmabegroting is goede bedrijfsvoering nodig. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering voor zover deze nog niet in andere programma’s benoemd zijn. Voor 2024 zien we daarin de volgende aandachtsgebieden.

(Bedragen x € 1.000)

Totaal Loonsom en inhuur

Begroting 2024

Begroting 2024

na correctie voor vacatureruimte en inhuur

Totale begrote Personeelskosten

29.329

29.329

Af: verwachte niet bestede personeelskosten a.g.v. vacatures

-4.000

Subtotaal A: Begrote Personeelskosten – overhead na verrekening vacatures

29.329

25.329

Begrote Inhuurkosten

1.739

1.739

Verwachte Inhuurkosten

4.000

Subtotaal B: Begrote Inhuurkosten

1.739

5.739

Totaal (A+B) Personeelskosten en inhuurkosten – overhead

31.068

31.068

(Bedragen x € 1.000)

Overheadkosten

Begroting 2024

Begroting 2024

na correctie voor vacatureruimte en inhuur

Begrote Personeelskosten – overhead exclusief inhuurkosten

10.537

10.537

Af: verwachte niet bestede personeelskosten overhead a.g.v. vacatures

-1.200

Subtotaal A: Begrote Personeelskosten – overhead na verrekening vacatures

10.537

9.337

Begrote Inhuurkosten – overhead

632

632

Verwachte Inhuurkosten – overhead

1.200

Subtotaal B: Begrote Inhuurkosten – overhead

632

1.832

Totaal (A+B) Personeelskosten en inhuurkosten – overhead

11.169

11.169

Deze pagina is gebouwd op 10/04/2023 16:47:21 met de export van 10/04/2023 16:36:12